Formularz odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy

Adresat:

Pozytywna Siła Fitnessu Sp. z o.o. NIP: 9512445939, ul. St. Kazury 16/97, 02-795 Warszawa, poczta@pozytywnasilafitnessu.pl

Konsument:

Ja, /imię i nazwisko/

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od

  • umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………(*)
  • umowy dostawy następujących rzeczy: ……………….. (*)
  • umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy……………………. (*)
  • umowy o świadczenie następującej usługi…………………………. (*)

Data zawarcia umowy/odbioru(*):………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta:………………………………………………

Adres :……………………………………………………………………………..

Data …………………………                                                        ……………………………………………………….

                                                                                                       Podpis konsumenta:
(jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*)niepotrzebne skreślić